ภาษา : ไทย
 

ประวัติของโรงเรียน 

   

              

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

 

             โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ก่อตั้งโดย  คุณธีระ คู่ปิตุภูมิ   ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ได้เห็นโรงเรียนอนุบาล ซึ่งเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากนั้นโดยทั่วไปจะเป็นสถานที่ที่คับแคบ และส่วนใหญ่เป็นการ ต่อเติมอาคาร-บ้านอยู่อาศัย หรือบางสถานที่เปิดสอนทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษารวมกัน  จึงมีความคิดว่าน่าจะมีโรงเรียนอนุบาลที่เป็นสถานที่สำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กโดยเฉพาะ ที่มีความพร้อมดีๆ สักแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ขออนุญาตดำเนินการเปิดโรงเรียน และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2544  ใบอนุญาตเลขที่ นศ.4 / 2544  เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544  มีจำนวนเด็กอนุบาล 18 คน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กตั้งแต่อายุ 1 ขวบครึ่ง  3 ขวบ และเด็กอายุ 3-6 ขวบ โดยเน้นหลักการจัดการศึกษาที่ถูกวิธี  คือ มุ่งการพัฒนาเด็กให้ครบสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

 


 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

 

                  สัญลักษณ์รูปบ้าน หมายถึง สถานที่ที่อบอุ่น เหมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก ๆ เมื่อเด็กเข้ามาอยู่   ในบ้านหลังนี้จะได้รับความรักความอบอุ่น และจะปลูกฝัง คุณธรรม   จริยธรรม   สร้างความสามัคคี มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน   ส่งผลให้เด็ก ได้พัฒนาทั้ง  4  ด้าน ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจสังคม  และสติปัญญา  ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ในอนาคต  เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศสืบไป

 


 

สีของโรงเรียน

 

    

สีเขียว   หมายถึง  สัญลักษณ์ของสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ  การเจริญเติบโตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

 

  

สีแดง   หมายถึง  สีแห่งความรุ่งโรจน์   ประหนึ่งสีแห่งดวงอาทิตย์ ที่ส่งมายังโลก เพื่อให้ทุกชีวิตสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ได้อย่างมีความสุข   เปรียบเหมือนนักเรียนที่มาอยู่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก  ก็จะได้รับแสงสว่างของการเรียนรู้  โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้นำส่องสว่างให้นักเรียน  ได้มีความสามารถที่จะไปเรียนรู้ต่อไปในอนาคต  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 


  ปฏิทินกิจกรรม

  Facebook
  

  QR Code