ภาษา : ไทย
 

รางวัลเกียรติยศ 

 

 

ปี 2551


โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง

ขอบเขตการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
1. ผลพัฒนาการของเด็ก
2. การบริหารงานวิชาการ
3. การบริหารการจัดการ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
5. บุคลากรและการบริหารบุคลากร

 

ปี 2554


สถานรับเลี้ยงเด็กอนุบาลบ้านเด็ก  (แผนกบริบาล)

         เกียรติบัตรยกย่องการดำเนินงานได้ตามมาตรฐานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2554  จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ด้านผู้บริหาร

        นายธีระ  คู่ปิตุภูมิ (ผู้รับใบอนุญาต)  และนางวิสาข์  คู่ปิตุภูมิ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณากรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  จาก สำนักราชเลขาธิการ

 

ปี 2555


สถานรับเลี้ยงเด็กอนุบาลบ้านเด็ก  (แผนกบริบาล)

         ได้รับโล่ยกย่องเพื่อแสดงว่าเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ได้ดำเนินงานได้ตามมาตรฐานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2555  
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก

       ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยดีมาก ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2557
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

       ได้รับโล่เกียรติยศเพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจังสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป ประจำปี 2555 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1

ปี 2556


โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก

       ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) อยู่ในระดับ ดีมาก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)


ด้านนักเรียน

  • การเล่านิทานประกอบสื่อ ได้รับเหรียญทอง

  • การปั้นดินน้ำมัน ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

  • การแข่งขันวาดภาพระบายสี ได้รับเหรียญทอง และชมเชย

  • การระบายสีภาพตามโครงร่าง ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และชมเชย

  • การฉีก ตัด ปะ ภาพ ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และชมเชย

  • การคัดลายมือภาษาไทย ได้รับเหรียญทอง และชมเชย

  • การคัดลายมือภาษาอังกฤษ ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และชมเชย

  • การแข่งขันเต้นประกอบหน่วยการเรียน ได้รับเหรียญเงิน

             จัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2556 

 

 


  ปฏิทินกิจกรรม

  Facebook
  

  QR Code